KROUŽKY PRO JIHOČECHY

Obecné informace

PRO KOHO JE PODPORA URČENA

Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte:

 • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ nebo
 • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo
 • pobírána dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo
 • pobírána dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ nebo
 • pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“,
 • a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle
        než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Výše uvedené postačuje prokázat pouze u jednoho z rodičů/zákonných zástupců/pěstounů dítěte.

 

Pro úplné přihlášení je třeba ještě zaslat přihlášku z našich www stránek.

 

NA JAKÉ AKTIVITY SE PODPORA VZTAHUJE

 • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách – kredity lze použít také na úhradu za školní
        družinu,
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy včetně plaveckých a lyžařských, dětských
         táborů, příměstských táborů apod.),
 • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních
         služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).

Příspěvek může být použit zejména na kompenzaci úplaty za:

 • školy v přírodě (zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí žákům plnícím povinnou školní docházku, popřípadě pobyt vybraných ‚
         skupin žáků plnících povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání)
 • umělecké vzdělávání dle § 8 vyhl. MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách dle části III. vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o
         zájmovém vzdělávání,
 • členské příspěvky u subjektů zajišťujících zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí a mládeže,
 • účastnické poplatky za další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí a mládeže (zpravidla jednorázové účastnické
        poplatky dle stanoveného ceníku),
 • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

JAK O PODPORU POŽÁDAT

 • Rodič se zaregistruje na portálu programu, uvede své kontaktní údaje. Registraci je možné provádět od 20. 8. 2023 do 30. 6. 2024.
 • Po registraci mu je zaslán aktivační e-mail.
 • V další kroku vyplní žádost o uznání nároku na podporu.
 • Rodič poté čeká na schválení ze strany krajského úřadu, resp. Úřadu práce.
 • Úřad práce zkontroluje typ dávky, který rodič pobírá a on-line potvrdí tuto informaci zpět kraji v portálu programu.
 • Poté rodič zaeviduje do systému své děti a na každé z nich obdrží 4000 kreditů.
 • Tyto kredity pak uplatňuje u organizací, které mezitím do portálu doplnily nabídku svých aktivit.
 • Rodič může uplatnit kredity u více organizací, v případě, že nemá dostatek kreditů, může zbytek doplatit hotově v organizaci.

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY

Rodič neobdrží peníze, ale kredity, které může uplatňovat u jednotlivých organizací. Jeden kredit je přitom ekvivalentní 1 Kč. Každý rodič obdrží na jedno dítě 4 000 kreditů dle stanovených podmínek. Podpora může být čerpána u více příjemců (organizací), avšak dílčí příspěvky na podporované aktivity u jednotlivých příjemců (organizací) nesmí v součtu přesáhnout 4 000 kreditů za jedno dítě.

 

Objednávka v programu JčK neslouží jako přihláška dané aktivity u konkrétní organizace. Pro vlastní přihlášení do kroužku či jiné aktivity je nutné se přihlásit přímo na stránkách dané organizace.