GDPR

Ochrana osobních údajů

   1. Osobní údaje účastníků akcí jsou zpracovávány na základě vyplněné přihlášky na akci a v rozsahu z tohoto dokumentu vyplývajícím.
   2. Na úrovni pořadatele jsou údaje zpracovávány v písemné i elektronické podobě. Kontaktní údaje účastníků a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost jsou využívány k zajištění komunikace před realizací akce a v jejím průběhu.
   3. Základní informace o účastníkovi akce v rozsahu jména, příjmení, adresy bydliště a data narození jsou zpracovávány pro zajištění dokumentace akce v souladu se zákonnými předpisy a pro potřeby prokazování účastníků akce vůči poskytovatelům dotačních prostředků z veřejných rozpočtů, pokud tito takovou dokumentaci akce požadují.
   4.  Mimo spolek jsou údaje poskytovány pouze v případech, kdy takové poskytnutí ukládá právní předpis, a to v rozsahu tohoto právního předpisu. Nejčastěji se jedná o poskytování údajů při ubytování v ubytovacích zařízeních (v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště).
   5. Základní informace účastníka akce jsou uchovávány pět let po roce realizace akce, v případě, že ze strany poskytovatele podpory z veřejných rozpočtů je požadováno delší uchovávání údajů, prodlužuje se doba uchování v souladu s tímto požadavkem.
   6. Pořadatel akce zpracovává osobní údaje zvláštní kategorie týkající se zdravotního stavu účastníků akce, a to minimálně v rozsahu, kterou mu stanovuje Zákon o ochraně veřejného zdraví (Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na škole v přírodě nebo jiné zotavovací akci) a dále v rozsahu údajů, které osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost uvede do přihlášky na akci nebo obdobného doplňujícího dokumentu v rozsahu, který považuje za nutný pro zajištění bezpečnosti účastníka akce.
   7. Dále jsou zpracovávány údaje o průběhu zdravotního stavu účastníka na akci.
   8. Tyto údaje jsou poskytovány osobám pověřeným zajištěním dozoru a péče o účastníky, zdravotníkovi akce nebo osobě zajišťující zdravotní dozor, osobám odpovědným za stravování, pokud je taková informace pro zajištění bezpečnosti nezbytná (např. v případě potravinových alergií), dále lékařům poskytujícím v průběhu akce nutnou lékařskou péči.
   9. Údaje o zdravotním stavu účastníků akce jsou uchovávány po dobu jednoho roku po ukončení akce.
   10. O účastnících akcí jsou dále zpracovávány další doplňující údaje vázající se zpravidla k charakteru a programu akce (dovednosti, znalosti, konfekční velikost apod.). Tyto osobní údaje nejsou dále zpracovávány po ukončení akce.
   11. V průběhu akce může být zajišťována foto a videodokumentace akce, která může být využívána pro zajištění poskytování aktuálních informací o průběhu akce rodičům účastníků nebo i široké veřejnosti
   12. Foto a videodokumentace akce a kontaktní údaje účastníků nebo osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost mohou být využívány i k účelům dokumentace a propagace činnosti M-tesu, to však pouze v případě, že účastník nebo osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost k takovému využití foto a videodokumentace nebo k zasílání informací a nabídek akcí vydali souhlas
   13. V případě úrazu nebo jiné mimořádné události na akci se údaje dotčených osob zpracovávají pro zajištění postupů stanovených platnými právními předpisy a dále pro zajištění ochrany oprávněných zájmů účastníků akce, pořadatele akce nebo i třetích osob.
   14. Zpracování osobních údajů v M-tesu je podrobně upraveno vnitřním předpisem spolku – Směrnice o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.
   15. Povinností subjektu údajů nebo osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost, která osobní údaje poskytuje, je poskytnutí úplných a pravdivých údajů.
   16. Subjekt údajů má v souladu s platnou právní úpravou:
   • Právo na přístup k osobním údajům
   • Právo na opravu nepřesných osobních údajů
   • Právo na výmaz
   • Právo na omezení zpracování
   • Právo na přenositelnost
   • Právo vznést námitku
   1. Uplatnění práva musí být provedeno písemnou formou, a to včetně jednoznačné identifikace subjektu údajů a jasného vymezení požadavku.

 

Více naleznete zde.

m